Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW mgok.karczew.pl

1. WSTĘP

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej mgok.karczew.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zasady, jakimi kieruje się jej Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych.

2. REGULAMIN

2.1. DEFINICJE

Serwis – system zapewniający dostęp do stworzonej przez WŁAŚCICIELA internetowej strony www. włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron pod nazwą mgok.karczew.pl, dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia GOŚCIOM i UŻYTKOWNIKOM korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA i/lub jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych (oferowanych) przez WŁAŚCICIELA przez Serwis.

REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część

WŁAŚCICIEL / ADMINISTRATOR – właściciel Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym Serwisem, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie z siedzibą przy ul. Widok 2 w Karczewie.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) każdy odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający.

BAZA DANYCH – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości

POBIERANIE DANYCH – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia

WTÓRNE WYKORZYSTANIE – publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem

USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
– usługi informacyjne
– usługi wyszukiwania

USŁUGI INFORMACYJNE – udostępnianie treści na indywidualne zapytania UŻYTKOWNIKA poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie

USŁUGI WYSZUKIWANIA – umożliwienie UŻYTKOWNIKOM korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, np. wyszukiwarka

2.2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie:Użytkownikom – dostępu do informacji o restauracjach i ofertach oraz usługach w ramach Wolnego Dostępu.
2. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.
3. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności):
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
– ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
– ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
– ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
– ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

5. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie umowy z Właścicielem, są udostępniane przez Serwis.

6. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i promocyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu poza granicami Oferty i Zamówienia ponosi Użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

7. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od 15 marca 2015r. na czas nieokreślony.

8. Właściciel / Administrator (należy wybrać jedną z wersji) zastrzega sobie prawo umieszczania na komercyjnych stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko.

2.3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
1. Za pomocą Serwisu Użytkownicy mają dostęp do informacji oraz oferty MGOK w Karczewie.
2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników.

2.4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1 Użytkownik ma obowiązek:
a korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
b przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
c bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela,
d zawiadamiać niezwłocznie Właściciela, o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu,

2 Użytkownikowi nie wolno:
a wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
b zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania
c udostępniać uzyskanych ze stron Serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,

2.5. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

1. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
2. Właściciel zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu, łączy i stron Serwisu.
3 Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
a) zmian wyglądu stron www,
b zmian funkcji stron www,
c zmian w zawartości stron Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.

3 Właściciel nie odpowiada za:
a. sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,

b. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników

c. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.

4 Właścicielnie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:

a) wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie zawinionych przez
Właściciela,
b) powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,
c) powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Serwisu,
d) powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika.

2.6. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

1 Serwis www nie zbiera i nie gromadzi danych użytkowników za wyjątkiem danych związanych z analizą ruchu na stronie.

2.7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

1 Właściciel udostępniając Użytkownikom, dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.
2 Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3 Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela lub przez inny uprawniony podmiot.

2.8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Głównej www Serwisu, nie później, niż 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian.
2 Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
3 Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
4 Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
5 Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.